Thông tin

CHỨNG ĐẮC TAM MINH (tt)

CHỨNG ĐẮC TAM MINH (tt)

LÊ TƯ CHỈ

 

HÀNG PHỤC CHÚNG MA

Thương Chủ trưởng nữ của Vương ma Ba Tuần lo âu, thưa với thân phụ rằng:

- “Như thế, tâm con không an vui. Vì sao phụ vương lại sinh tâm đố kỵ Tất Đạt Đa Bồ tát?

- Hỡi tiểu nhi nông cạn. Để chỉ còn ta thần thông, oai lực vô song!

- Nhưng Phụ vương có biết thần thông, uy lực, công đức của Tất Đạt Đa Bồ tát!

Bất chấp lời con, Vương ma Ba Tuần gọi 4 chúng tinh trực thuộc, y giáp. Khí giới chỉnh tề cùng với trăm ngàn vạn ức quỷ binh kỳ hình dị tướng; tay cầm chùy, mâu, đao, miệng phun lửa dữ dội, gào thét thô bạo, lưỡi khi thè xuống lúc uốn lên, phun trào khí độc, cắn  xé thịt xương, đầu mắt người mà ăn… Hoặc hiện quỷ đói, bụng to đầu nhỏ, tay chân quắc queo cắn xé ngấu nghiến lẫn nhau… có xương thân mà không  có da thịt… hoặc hiện dưới dạng lừa, voi, trâu, dê, cáo, thỏ, sư tử, rắn hổ mang, sói, cẩu… tạo đại khủng bố.

Thấy vương ma Ba Tuần còn băn khoăn hùng lục lượng của mình nên Xích Nhãn Dạ xoa cho biết: “Thích chủng Tịnh Phạn Vương Tất Đạt Đa được cỏ Cát Lợi, tĩnh tọa tại Tất Bát La, uy đức vô song, đã thấm nhuần rộng khắp, trời, người, muôn vật cỏ cây đều quy hướng Bồ tát, kính ngưỡng mộ cả rồi!”. Vương ma Ba Tuần nghe vậy thầm mong: “Nguyện cho Thích chủng đến cây khác mà ngồi, không tọa thiền Tất Bát La”

Dù có chúng ma ẩn hiện, trên dưới vây quanh Tất Bát La gây chướng ngại, Bồ tát vẫn ung dung hành cước đến Tát Bát La. Thật là:

Thiên quang mặt trời mọc

Uy đức chiếu sáng như núi rừng

Lành thương tất cả chúng trời người

Đi đến Thọ Vương Như Sư tử.

Và thần chủ hộ rừng cây cũng tán dương:

Thế Tôn ngàn kiếp công đức tròn

Đầy đủ 6 độ: Thí, Giới, Nhẫn

Tinh tấn, thiền định và trí tuệ

Đầy đủ tất cả các trang nghiêm

Nay lại hướng về nơi thọ vương

Muốn chứng vô thường đạo Bồ đề.

Nghe thế, chúng ma quyến thuộc, lớn nhỏ đều biến đi. Địa giới hội đủ 16 tướng công đức: không còn lửa thiêu đốt, cây cỏ hữu ích đua nhau mọc xanh tươi, mọi người thiện lương, minh mẫn, hòa hiệp lẫn nhau; các loại hoa như Ưu Bát, Ba Đầu Ma, Câu Vật Đầu, Phân Đà Lợi,… sinh trưởng tỏa hương. Thổ nhưỡng, khí hậu ưu ái nhu hòa; Thánh nhân thường ẩn nay xuất hiện; làng xã người vật an vui,lương thiện …Bồ tát đến, tay trái cầm bó cỏ đặt bên gốc Tất Bát La, mặt hướng về Đông thầm nguyện: “Ta ngồi đây vượt biển phiền não qua tới bờ kia!”

Tọa cụ hiện tướng cát tường, báo hiệu sẽ đạt pháp bất loạn. Đây là thắng địa hơn Ưu Lâu Tầng Loa, nơi có nhiều tiên nhân tựu lạc. “Ta biết chư Phật xưa đã thành Đạo tại bảo thọ này; rời xa nó khó mà thành sở  nguyện. Duy chỉ Tất Bát La này, quyết định sẽ thành Chánh Quả! Ta ngồi đây xưa các đức Phật đã tọa Kim cương nơi này. Ngồi rồi hàng phục ma Ba Tuần. Ta ngồi ở chốn này, rồi đoạn diệt Dục - Sân - Si … các phiền  não. Ta ngồi đây sẽ chứng được Pháp vi diệu Cam Lộ thanh hương!” (Kinh Phật Bản Hạnh)

Bồ tát nhiễu cây 3 vòng, ngồi kiết già, thân tâm đoan trực, xướng xuất 3 lần rằng: “Ta ngồi đây tất cả Lậu Hoặc nếu chẳng trừ hết; nếu tất cả tâm không được giải thoát, Ta trọn chẳng từ chỗ này mà đứng lên!”.

Bồ tát kiết già dười gốc cây

Như lấy rắn lớn tự quấn mình

Phát hoằng thệ tâm lớn như thế

Nếu việc chẳng thành, chẳng đứng dậy!

(Kinh Phật Bản Hạnh)

Thiên ma Ba Tuần hóa  thân đói khát, tóc xõa, mình bám đầy đất cát. Tay cầm xấp thư trao cho Bồ tát nói: “Đây là phong thư của Thích chủng Ni Lâu Đà, Bạt Đề Ca, Nan Đà, A Nan Đà”. Lại có thư dối rằng: “Đề Bà Đạt Đa ở thành Ca Tỳ La Vệ đã tiếp nhận vương vị; bắt giam Tịnh Phạn, trục xuất Thích chủng ra khỏi thành. Hãy mau mau trở  về, ở nơi An Lan Nhã này làm chi?!”.

Nghe thế, Bồ tát tâm tư: “Thích chủng sẽ tự bảo hộ lấy mình! Thế gian sinh diệt vô thường! Khởi tâm từ bi và xả bỏ  tất cả!”.

Sự tĩnh giác tự tại này đã chấn động đến các thọ thần quanh Tất Bát La. Họ đều đem hương bột chiên đàn diệu hảo rải nơi Bồ tát, ca múa, hiệp chưởng hướng lễ Bồ tát, kính bạch: “Thệ nguyện Ngài sớm thành Chánh quả!”

Rồi đến Tự tại thiên, Tam thập Tam thiên, Đâu suất, Hóa lợi, Tha hóa Tự tại, Hóa lạc… cùng các Phạm Thiên đem thủy thiên thượng diệu, hoa Mạn Đàn La, Mạn Thù Sa, Hóa Thiên, Câu Vật Đầu, Ba Đẩu Ma… và nhiều chủng loại hương bột, hương bôi rãi khắp cây, cành, mặt đất cây Tất Bát La thành nhiều lớp hương sắc thanh diệu, nhu hòa, tịnh lạc. Họ đều nguyện cầu Bồ Tát sớm chứng đắc quả vị Bồ đề. Điều  này đã tác động thâm nữa để Bồ Tát tái khẳng định thệ ngôn: “Nếu  Ta không thành đạo, thì  không đứng lên!”

Đại thệ vừa  phát khởi chúng ma rúng động. Ba Tuần liền huy động ma tử hợp lực hàng phục Bồ tát; Thượng chủ, Ác khẩu, Diệu minh, Bách Đẩu (rắn độc, động đất, tên lửa, khô hạn, tên độc…), Thiện  Giác, Nghiêm Uy, Thiện Mục, Báo Oán, Đức Tín, Quá Thất, Hoằng Tác (lực sĩ, mưa lửa, biến hóa, sấm chóp, ẩm độc) mỗi mỗi điều thừa ứng tác phương lực ma đạo. Lại còn đích thân cùng với tối đại binh thần tướng đến nơi Bồ tát tĩnh tọa ở cây Thất Bát La, quyết không cho Ngài chứng Vô Thượng Bồ đề. Nhưng Hiền Tướng đọc kệ khuyên nhủ Ba Tuần:

Ma quân ngàn muôn thấy Thánh kia

Riêng lấy hương hoa sa tán cúng

Ta thấy dự biết tướng phân minh

Bồ tát ắt thắng ma quân chúng…!

… người ấy cầu đạo cố xuất gia

Cắt đức mọi triền lưới kết buộc

Được thành Vô Thượng Chánh Nhân Đạo

Mi gian liền phóng bạch hào quang

Bồ Tát huân tu sức căn lành

Một mình hay phá chúng ma ta!

Ba Tuần ma vương nghe vậy liền sinh tâm sợ hãi, ưu sầu, khổ não, hổ thẹn… Nữ tử Thương Chủ (rắn độc) thưa ma phụ: “Con không muốn cùng cha gây chướng ngại cho Thích Tử! Cha có thấy Ngài vẫn an tọa như nhiên, không lay động, kinh hãi. Và hư không có biết bao Thiên Chúng chấp tay đảnh lễ tán dương  Ngài!”. Ba Tuần tức giận, trách trách trưởng nữ Thương Chủ rồi kêu đám con trên chuyển từ đấu chiến cung tên, gươm giáo sang hình hài nhi nữ khuấy động tình dục, hát múa, uốn lượn, tung y, phơi trần thân thể… gợi mở năm thứ dục lạc để mê hoặc, khuyến thỉnh xem nghe, dấy tâm tà đọa lạc. Song Bồ tát khéo nhiếp các căn, điều  phục tâm ý, vắng lặng, vô trụ vô cấu… diện mục an minh, như nhật nguyệt mới xuất hiện.

Bồ Tát chánh niệm mỉm cười, an trụ như núi Tu Di. Tâm ý không lay động, từ hòa qua Phạm âm như tiếng Ca lăng tần già tuyên thệ:

Ta đã trừ lâu sân nhuế hận

Ngu si tham dục hết thảy không

Chư Thánh đại trí, Thánh Thế Tôn

Tâm không có ngại như hư không

Ba Tuần ma nữ thất bại, hỗ thẹn,… cùng nhau cuối đầu, nhiễu quanh 3 vòng, đảnh lễ Bồ tát rồi biến đi. Thiên ma Ba Tuần lại đến bên Bồ Tát khủng bố: “Ở đây nhiều hắc long, dã thú, ác nhơ..., hãy trở về hoàng cung đầy đủ thất bảo dục lạc, vương vị, giang sơn, thân thích. Đạo quả Bồ đề thật khó được, chỉ sợ uổng công thôi!”.

- Ta cầu mong Tịch diệt Niết bàn. Đây là nơi tối thượng mà chư phật quá khứ đã an trụ. Từ lâu ta thực chất đã nhận biết năm món dục lạc mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, hiểm độc như Xà vương, như phiến thịt các mãnh thú tranh đoạt, như trái chín trên cây, chẳng bao lâu mà rơi rụng…

Hỡi Ba Tuần, Ta chỉ muốn quả vị Niết bàn. Ngươi hãy mau trở về bổn xứ, chớ buông lời man trá. Xưa nay ta không hề sợ ngươi! Ta tuân hành Giới - Định - Huệ; chư Thiên, Long Vương cũng không hơn Ta, Chẳng thắng Ta; vì Ta làm hạnh Bồ tát, trải ức kiếp thành tựu cụ túc:

Tịnh cư chư Thiên chúng của ta

Trí lực làm cung  tên phương tiện

Ta nay hàng phục ngươi chẳng khó

Cũng như hùng tượng đạp tre khô!

Ba Tuần giận dữ, gọi Dạ xoa, La sát, Bàn trà Xích nhãn, đại thiên tướng Tỳ xá bà… cùng đem núi đá, rừng cây, cung tên, đao kiếm, gậy chùy, mâu mác, đinh ba, lửa dữ, gió bão, mưa sa… vây quanh cây Tất Bát La và châu thân Bồ tát. Bao nhiêu hình tướng trang mạo hãi hùng, điên đảo, quái dị… kêu gào thất thanh, ác khí u ám… hoặc biểu hiện mặt voi đầu ngựa, rắn, trâu, lạc đà, cẩu, dê, lợn, sư tử, báo, gấu, hồ ly… hoặc âm binh vận áo quần ngũ sắc, cởi trần, lấy rắn quấn quanh, từ tai mắt mũi rắn bò ra, miệng nhai thịt, uống máu, hoặc hư không sấm sét, mưa đá ào xuống làm gẫy đỗ cây cỏ quanh Tất Bát La; gầm thét: “Dậy mau! Không được ở đây!” hoặc hóa hiện phụ nữ vay quanh bay nhảy, tay vung kiếm kích, đinh ba… miệng kêu khóc thảm thiết, chửi rủa đinh ai,nhức óc theo tiếng hổ gầm, ngựa hí, cẩu tru, dê hí… như muốn ăn tươi nuốt sống Bồ tát.

Tịnh cư, sắc giới chư thiên thỉnh cầu Bồ tát sớm rời khỏi nơi có nhiều khí tượng muốn hại thân Ngài. Bồ tát bảo họ: “Ta nay không  lâu quyết sẽ phá tan chúng ma”.

Ba Tuần dõng dạc: “Ta muốn phá tan thân Người ra làm trăm đoạn”.

Bồ tát điềm nhiên bảo: “Ta không có cung tên đao gậy… để bắn chém  ai; nhưng ta sẽ hàng phục tất cả. Sau sẽ thành Phật”.

Lời này đã khiến mọi nỗ lực quấy phá của chúng ma đều hư hoại: cầm đao, khuân núi… chúng đều không bay. Nổi lửa đốt từ hư không xuống, trở thành hoa thơm đẹp. Rắn độc hung hãn khè lưỡi đốt, bỗng không còn cử động được nữa! Tiếng thét đánh giết, phá tan, đập nát, chặt đứt… của chúng quỷ, khiến các thú kinh hoàng, tán chạy đều rơi nhào xuống đất; đại địa chần động, phân đạn hư không u ám, Ba Tuần rút kiếm… xông đến Bồ tát… song điều vô hiệu, không hại được Bồ tát.

Một Tịnh cư thiên tử từ không trung vọng bảo Ba Tuần: “Ngươi không nên nhiễu loạn Đại Thánh. Hãy vứt bỏ ác tâm, quay về cảnh giới mình”. Lại có 8 thọ thần Tất Bát La (Công đức, Tăng trưởng, Vô úy, Đảo nghĩa, Uy đức, Đại lực, Trực ngữ, Thiên hội) đồng thời dúng 16 chưởng tướng bảo hộ Bồ tát. Bồ tát minh định với Ba Tuần: “Giả sử núi Tu Di bỗng trở thành đất bằng, biển lớn khô cạn; chúng sinh không còn, nhật nguyệt tinh tú rơi xuống… Ta nay đã thiền tọa dưới cây Tất Bát La, quyết không hề di chuyển! Ba Tuần, ngươi tạo các ác hạnh, không có thiện tâm. Ta ngồi đây, mặc áo phấn tảo, sẽ thành tựu Vô thượng Bồ đề. Sau sẽ phó chúc, để ngươi hồi tâm, sanh đại hoan hỷ”.

Ba Tuần chúng ma  rút lui, chiến trường chấm dứt: ngựa đói, xe gãy, voi sụp đầu, quân sĩ rối ngũ hoang man… cung tên, đao kiếm tự nhiên rơi rớt, y  giáp bất hoàn… bốn hướng tranh nhau chạy thoát; hoặc lên núi xuống biển, hoặc nhập cây rừng rậm, hoặc hồi tâm chuyển quy y Bồ tát, cầu xin cứu độ!

Chư Đại Phạm thiên, vua Đế thích đều  hiệp chưởng, đảnh lễ Bồ tát, bạch rằng: “Nay Đại Thánh giải quyết chứng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác!” Long vương Ca La đọc kệ tán thán”.

“Như tôi xưa thất Phật nhật ra

Lại như chốn này cây Bát La

Làm Đại Thần thông việc hy hữu

Khéo giải phương tiện hàng chúng ma…

Hết lấy trí lực nhiếp hóa chúng

Nhân nay thành Phật đại tôn xưng

Ca La Long vương khen Phật rồi

Tâm sanh khoái lạc đại hoan hỉ!”

(Kinh Phật Bản Hạnh)

 

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 21
  • Số lượt truy cập : 3234155