Học

CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ QUY GIỚI

CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ QUY GIỚI

(Kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức)

Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

 

Bấy giờ đức Phật ở tinh xá Kỳ Viên, tôn giả A Nan khởi lên nghi vấn đến bạch lên đức Phật: Người thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch quy y Tam Bảo, không biết được bao nhiêu công đức? Cúi xin đức Thế Tôn xót thương phân tích, chỉ bày cho chúng sanh được sự thấy biết chân chánh. Đức Phật khen A Nan là người có trí và dạy về công đức quy y Tam Bảo.

1. Công Đức Thọ Tam Quy

1. Đức Phật dạy, như thế giới Diêm Phù Đề này, chiều dài chiều rộng vào khoảng bảy ngàn do tuần. Giả sử thế giới này đầy các bậc Tu Đà Hoàn như rừng trúc, mía, lúa, mè,… Như có thiện nam tín nữ nào để ra trọn trăm năm đem các món ăn uống, thuốc thang, y phục, ngọa cụ quý giá nhất trên đời dâng cúng các Ngài, lòng cung kính lễ bái. Đến khi các Ngài diệt độ đem xá lợi xây tháp tôn thờ hàng ngày mang hương hoa, các thứ dâng cúng. Như thế Phước đức có nhiều không? Tôn giả A Nan đáp: rất nhiều. Đức Phật dạy: Nếu so với người quy y Tam Bảo không bằng một phần trăm, một phần ngàn, … cho đến không thể dùng toán số mà thí dụ được.

2. Đức Phật dạy tiếp, đừng nói chi thế giới Diêm Phù Đề này, giả sử phương tây Cù Đà Ni chiều rộng, chiều cao đều vào khoảng tám ngàn do tuần hình thế đất đai giống như mặt trăng bán nguyệt. Trong cõi này đông đầy các bậc Tư Đà Hàm như rừng trúc, mía, lúa, mè,… Như có thiện nam tín nữ nào để ra trọn hai năm đem tứ sự thượng diệu cúng dường các Ngài như trước. Khi các Ngài diệt độ xây tháp thất bảo phụng thờ xá lợi mỗi bảo tháp cúng dường hương hoa,.. sẽ thu được phước rất nhiều. Nhưng nếu đem so với người quy y Tam Bảo không bằng một phần trăm, một phần ngàn, … cho đến không thể dùng toán số mà thí dụ được.

3. Đức Phật dạy, đừng nói chi thế giới Diêm Phù Đề, Cù Đà Ni, giả sử phương đông thế giới Phất Bà Đề chiều rộng, chiều cao đều vào khoảng chín ngàn do tuần hình thế đất đai dường như vầng trăng tròn, trong cõi này đông đầy các bậc A Na Hàm như rừng trúc, mía, lúa, mè,… Như có thiện nam tín nữ nào để trọn ba trăm năm đem tứ sự thượng diệu cúng dường các Ngài như trước. Khi các Ngài diệt độ xây tháp thất bảo phụng thờ xá lợi mỗi bảo tháp cúng dường hương hoa,.. sẽ thu được phước rất nhiều. Nhưng nếu đem so với người quy y Tam Bảo không bằng một phần trăm, một phần ngàn, … cho đến không thể dùng toán số mà thí dụ được.

4. Đức Phật dạy, đừng nói chi thế giới Diêm Phù Đề, Cù Đà Ni, Phất Bà Đề, giả sử phương bắc thế giới Uất Đơn Việt trong cõi này đông đầy các bậc A La Hán đông như rừng trúc, mía, lúa, mè,… Như có thiện nam tín nữ nào để trọn bốn trăm năm đem tứ sự thượng diệu cúng dường các Ngài như trước. Khi các Ngài diệt độ xây tháp thất bảo phụng thờ xá lợi mỗi bảo tháp cúng dường hương hoa,.. sẽ thu được phước rất nhiều. Nhưng nếu đem so với người quy y Tam Bảo không bằng một phần trăm, một phần ngàn, … cho đến không thể dùng toán số mà thí dụ được.

5. Đức Phật dạy, đừng nói chi thế giới Diêm Phù Đề này, Cù Đà Ni, Phất Bà Đề, Uất Đơn Việt; giả sử bốn châu thiên hạ đông đầy các bậc Bích Chi Phật đông như rừng trúc, mía, lúa, mè,… Như có thiện nam tín nữ nào để trọn mười ngàn năm đem tứ sự thượng diệu cúng dường các Ngài như trước. Khi các Ngài diệt độ xây tháp thất bảo phụng thờ xá lợi mỗi bảo tháp cúng dường hương hoa,.. sẽ thu được phước rất nhiều. Nhưng nếu đem so với người quy y Tam Bảo không bằng một phần trăm, một phần ngàn, … cho đến không thể dùng toán số mà thí dụ được.

6. Đức Phật dạy, đừng nói chi bốn châu thiên hạ giả sử một thiên thế giới gồm 1,000 mặt trăng, mặt trời, 1,000 bốn biển lớn, 1,000 núi Tu Di, 1,000 cõi Diêm Phù Đề, 1,000 thế giới Cù Đà Di, 1,000 thế giới Phất Đề Bà, 1,000 thế giới Uất Đơn Việt, 1,000 cõi Tứ Thiên Vương, 1,000 cõi Tam Thập Tam Thiên, 1,000  cõi Đâu Suất Đà Thiên, 1,000  cõi Hóa Lạc Thiên, 1,000 cõi Tha Hóa Tự Tại, 1,000  cõi Phạm Thiên… như vậy gọi là một tiểu thiên thế giới, 1,000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 1,000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. hiệp cả mới gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Giả sử khắp cả tam thiên đại thiên thế giới đông đầy các Đức Phật Như Lai đông như rừng trúc, mía, lúa, mè,… Như có thiện nam tín nữ nào để trọn hai muôn năm đem tứ sự thượng diệu cúng dường các Ngài như trước, khi các Ngài diệt độ xây tháp thất bảo phụng thờ xá lợi mỗi bảo tháp cúng dường hương hoa,.. sẽ thu được phước rất nhiều. Nhưng nếu đem so với người quy y Tam Bảo không bằng một phần trăm, một phần ngàn,… cho đến không thể dùng toán số mà thí dụ được.

2. Công Đức Thọ Thập Thiện Giới

Đức Phật dạy, nếu Phật tử quy y Tam Bảo rồi, để ra thời gian bằng khảy móng tay thọ trì Thập Thiện, thọ xong tu hành. Do nhân duyên này được công đức vô lượng vô biên gấp trăm ngàn lần phước đức quy y Tam Bảo như trên.

3. Công Đức Thọ Bát Quan Trai Giới

Đức Phật dạy, nếu Phật tử quy y Tam Bảo rồi, có thể trọn một ngày đêm thọ trì giới Bát Quan Trai. Thu hoạch công đức gấp bội trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn muôn phần công đức khoảnh khắc thọ trì Thập Thiện.

4. Công Đức Thọ Trì Ngũ Giới

Đức Phật dạy, nếu Phật tử quy y Tam Bảo rồi, để trọn cuộc đời thọ Năm Giới cấm phước đức thu hoạch được gấp bội trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn muôn phần người một ngày đêm thọ trì giới Bát Quan Trai. Cho đến cũng không thể dùng toán số thí dụ có thể hình dung được.

5. Công Đức Thọ Trì Giới Sa Di, Giới Sa Di Ni

Đức Phật dạy, nếu người đã quy y lại thọ trì giới Sa Di, Sa Di Ni lại càng hơn người thọ trì Năm Giới trên gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn muôn lần. Cho đến cũng không thể dùng toán số thí dụ có thể hình dung được.

6. Công Đức Thọ Trì Giới Thức Xoa Ma Na

Đức Phật dạy, nếu người đã quy y lại thọ trì giới Thức Xoa Ma Na thu hoạch được công đức càng hơn người thọ trì giới Sa Di, Sa Di Ni gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn muôn lần. Cho đến cũng không thể dùng toán số thí dụ có thể hình dung được.

7. Công Đức Thọ Trì Đại  Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni

Đức Phật dạy, nếu người đã quy y lại phát tâm trọn cuộc đời thọ trì đại giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, y theo Ba La Đề Mộc Xoa như thuyết tu hành, không khuyết, không phạm, không ô uế, không phạm hạnh thanh tịnh, được công đức vô lượng vô biên gấp bội người thọ trì giới Thức Xoa trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn muôn lần. Cho đến cũng không thể dùng toán số thí dụ có thể hình dung được.

8. Công Đức Thọ Trì Giới Bồ Tát

Đức Phật dạy, nếu Phật tử quy y Tam Bảo rồi lại phát tâm bồ đề trên cầu Phật đạo, dưới độ khắp chúng sanh, cùng tận thời gian vị lai thọ trì Bồ Tát ba tụ tịnh giới không phạm, không thiếu sót thu hoạch được phước đức vượt ngoài vòng nghĩ lường, tối thắng, tối tôn, tối thượng, tối diệu.

Khi tôn giả A Nan nghe đức Phật dạy nói về công đức quy y, cho đến trọn đời thọ trì Tỳ Kheo ba la đề mộc xoa, Bồ Tát ba tụ giới, thu hoạch công đức vô biên, tấm tắc khen ngợi cho việc hy hữu chưa từng được nghe bao giờ. Tôn giả A Nan bạch Phật: Thật là hết sức hiếm có và lạ lùng, thưa Thế Tôn! Kinh này vi diệu sâu xa cao cả khó có thể suy lường! Công đức to tát khó có thể lấy gì so sánh được! Bạch Ngài tên kinh này gọi là gì? Chúng con phụng trì như thế nào?

Phật dạy kinh này nên gọi là hiếm có (hy hữu) trong các sự hiếm có các ông nên phụng trì. Tại sao lại gọi kinh như vậy? Là vì nội dung kinh này nói về các việc hết sức hiếm có, các pháp thù thắng mà cả thế gian này chưa ai từng nghe, vì thế nên gọi là Kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức.

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 23
  • Số lượt truy cập : 6202198